Công ty Điện lực Cao Bằng hưởng ứng ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2023

Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam hay gọi ngắn gọn là Ngày Pháp luật được kỷ niệm hàng năm vào ngày 9 tháng 11. Đây là ngày đặc biệt trong năm để khẳng định vị trí thượng tôn của pháp luật trong đời sống xã hội, nâng cao ý thức chấp hành và bảo vệ pháp luật tại Việt Nam và thúc đẩy tiến trình xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Thực hiện công văn số 2660/EVNNPC-PC ngày 13/6/2022 của Tổng công ty Điện lực miền Bắc triển khai “Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2023. Công ty Điện lực Cao Bằng đã và đang tích cực phổ biến, hướng dẫn cán bộ công nhân viên (CBCNV) trong toàn thể Công ty về kiến thức pháp luật, chung tay hưởng ứng Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2023.

Khẩu hiệu hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam treo tại cổng Công ty Điện lực Cao Bằng

Việc hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là hoạt động ý nghĩa được Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) và Công ty Điện lực Cao Bằng thực hiện hàng năm nhằm tôn vinh Hiến pháp, Pháp luật, bám sát và cụ thể hóa tinh thần Kết luận số 80-KL/TW của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32/CT-TW; tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức thực hiện thật tốt Luật phổ biến giáo dục pháp luật năm 2012; rà soát, nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Luật để phù hợp với thực tiễn, trong đó có các quy định về Ngày Pháp luật Việt Nam.

Công ty Điện lực Cao Bằng tổ chức hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam gắn với nhiệm vụ được giao trên cơ sở áp dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số như: thông qua Hội nghị, các cuộc họp định kỳ, qua hoạt động chuyên môn phù hợp với điều kiện của từng đơn vị.

Triển khai hưởng ứng Ngày Pháp luật tại Điện lực Hòa An – PC Cao Bằng

Lãnh đạo các phòng, đơn vị trực thuộc đã phổ biến đến toàn thể CBCNV các văn bản pháp luật, các quy chế quản lý nội bộ của EVN, EVNNPC và PC Cao Bằng phù hợp với tình hình hoạt động của phòng, đơn vị. CBCNV trong Công ty Điện lực Cao Bằng luôn tích cực, chủ động nghiên cứu, rà soát, đánh giá tác động của các văn bản pháp luật mới ban hành liên quan đến hoạt động của EVN, EVNNPC và triển khai các văn bản này cùng với Quy chế quản lý nội bộ; trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm lẫn nhau để hỗ trợ, giúp đỡ đồng nghiệp thực hiện hiện tốt các nhiệm vụ được được giao, chấp hành nghiêm chỉnh các quy định pháp luật và quy định của ngành Điện.

Trong thời gian tới, trên cơ sở phát huy các kết quả đã được trong việc hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Công ty Điện lực Cao Bằng tiếp tục tích cực trong công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật; chủ động đóng góp ý kiến khi có các khó khăn, vướng mắc ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của ngành Điện và có kiến nghị giải pháp xử lý để đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của EVN, EVNNPC, Công ty trong mọi lĩnh vực; đưa chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống, lan tỏa sâu rộng tinh thần thượng tôn Hiến pháp, Pháp luật trong thực hiện nhiệm vụ và trong đời sống xã hội.

Một số hình ảnh triển khai Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại các Đơn vị trực thuộc Công ty Điện lực Cao Bằng

Bế Thùy Linh – PC Cao Bằng

Có thể bạn quan tâm

Tổng đài 1900 6769