gioi-thieu

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

       CỦA CÔNG TY ĐIỆN LỰC CAO BẰNG

 

 

 

Công ty Điện lực Cao Bằng được thành lập ngày 01/3/1968 theo quyết định số 238/TCDC ngày 01/3/1968 của UBHC tỉnh Cao Bằng, trên cơ sở sát nhập 2 xí nghiệp là xí nghiệp Điện và xí

nghiệp Xây lắp điện. Đến tháng 5 năm 1977 Công ty Điện lực Cao Bằng trực thuộc Ty Công nghiệp tỉnh Cao Bằng.

 

Tổng đài 1900 6769