Công ty Điện lực Cao Bằng tuyên truyền, phổ biến đẩy mạnh công tác Văn hóa doanh nghiệp

Để tiếp tục xây dựng Văn hoá số và thực hiện chủ đề năm 2023 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam: “Thực hành tiết kiệm chống lãng phí” đồng thời tăng cường vai trò và nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo đối với chương trình Hành trình văn hóa EVNNPC, xác định mục tiêu phát triển chiến lược chung đó là “Xây dựng EVNNPC trở thành doanh nghiệp số vào năm 2025”.

Vừa qua các phòng, đơn vị trực thuộc Công ty Điện lực Cao Bằng đã triển khai phổ biến tới toàn thể cán bộ công nhân viên (CBCNV) nội dung, kết quả và quán triệt tinh thần Hội nghị tổng kết Văn hóa doanh nghiệp (VHDN EVN tại văn bản số 2332/EVN-TCNS ngày 09/5/2023 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc phổ biến kết quả Hội nghị tổng kết VHDN EVN; phổ biến thông báo số 692/TB-EVNNPC ngày 25/02/2023 Thông báo kết luận Hội nghị Tổng kết công tác Kinh doanh – Văn hóa doanh nghiệp – Truyền thông năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023; phổ biến thông báo số 1442/TB-EVNNPC ngày 07/4/2023 Thông báo kết luận Hội nghị “Tổng kết công tác Văn hóa doanh nghiệp EVNNPC giai đoạn 2016 – 2022 và triển khai Hành trình văn hoá EVNNPC giai đoạn 2023-2025” của Tổng công ty Điện lực miền Bắc;

Quán triệt tinh thần hội nghị của EVNNPC và triển khai kế hoạch hành trình văn hoá 2023-2025 của EVNNPC: Triển khai xuyên suốt, hiệu quả “Kế hoạch tổng thể triển khai văn hóa doanh nghiệp của Tổng công ty giai đoạn 2022-2025”. Tăng cường đầu tư cho đào tạo, truyền thông và xây dựng văn hóa lãnh đạo, văn hóa kinh doanh, văn hóa đổi mới sáng tạo và văn hóa số trở thành nguồn lực và động lực cho sự phát triển toàn diện đối với Tổng công ty; triển khai đưa các giá trị văn hóa đi sâu vào các dịch vụ và trải nghiệm khách hàng, coi trọng văn hóa ứng xử, giao tiếp văn minh – chuyên nghiệp và tận tâm với khách hàng; lấy người lao động là trung tâm, nòng cốt để xây dựng văn hoá doanh nghiệp; gắn kết, xây dựng lòng tin của CBCNV để tăng cường khối sức mạnh đoàn kết trong nội bộ; thông qua hiệu quả của thái độ, việc làm tích cực của người lao động để tạo hiệu ứng và lan tỏa ảnh hưởng đến toàn bộ hoạt động VHDN; hoàn thành kế hoạch đào tạo, phổ biến các nội dung văn hóa EVN mới, ban hành đến từng CBCNV; thúc đẩy việc xây dựng văn hóa học tập và đổi mới sáng tạo, tích cực xây dựng văn hóa số; tiếp tục đẩy mạnh công tác truyền thông về VHDN với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, thiết thực và hiệu quả; nâng cao chất lượng quản trị công tác VHDN ngày một chuyên nghiệp hơn, hướng mục tiêu quản trị doanh nghiệp bằng văn hóa doanh nghiệp.

Qua buổi phổ biến toàn thể CBCNV Công ty Điện lực Cao Bằng nâng cao tinh thần nghiêm túc triển khai xuyên suốt để tạo ra chuyển biến lớn về chất lượng của công tác VHDN tại Công ty Điện lực Cao Bằng.

Một số hình ảnh triển khai phổ biến tại Công ty Điện lực Cao Bằng

Phương Lan & Hoàng Yến – PC Cao Bằng

Có thể bạn quan tâm

Tổng đài 1900 6769