Bộ Thông tin và Truyền thông phê duyệt Đề án xác định Chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp

Tại Quyết định 2158/QĐ-BTTTT ngày 7/11/2023, Bộ Thông tin và Truyền thông phê duyệt Đề án xác định Chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp và hỗ trợ thúc đẩy doanh nghiệp chuyển đổi số (gọi tắt là Đề án).

Mục tiêu của Đề án nhằm sử dụng Bộ Chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp (Bộ chỉ số DBI) đã thống nhất giữa Bộ Thông tin và Truyền thông và Bộ Kế hoạch và Đầu tư; cung cấp công cụ đo lường, xác định và theo dõi mức độ chuyển đổi số của doanh nghiệp, so sánh giữa các doanh nghiệp trong cùng ngành; giúp doanh nghiệp tiếp cận chuyển đổi số theo các tiêu chí định tính làm cơ sở để xây dựng kế hoạch và lộ trình chuyển đổi số phù hợp.

Đồng thời, tạo lập, cập nhật cơ sở dữ liệu về chuyển đổi số doanh nghiệp giúp các cơ quan chức năng có cơ sở đưa ra kế hoạch và giải pháp phù hợp để quản lý và thúc đẩy quá trình chuyển đổi số doanh nghiệp nói chung, phát triển kinh tế số; tìm ra những điển hình thực tiễn về chuyển đổi số trong doanh nghiệp để làm bài học kinh nghiệm hoặc nhân rộng trên cả nước.

Trong đó, về phạm vi, bộ chỉ số DBI gồm 2 bộ chỉ số thành phần: Bộ chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp nhỏ và vừa; Bộ chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp lớn.

Nội dung của Đề án gồm: Truyền thông, tuyên truyền, nâng cao nhận thức về chuyển đổi số doanh nghiệp; xây dựng hệ thống thông tin hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số; triển khai bồi dưỡng, tập huấn về Bộ chỉ số DBI; tổ chức, quản lý, giám sát, đánh giá hoạt động của mạng lưới tư vấn doanh nghiệp chuyển đổi số; triển khai các chính sách, giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, tổ chức, hợp tác xã, hộ kinh doanh chuyển đổi số.

Chi tiết Đề án xem tại đây.

Có thể bạn quan tâm

Tổng đài 1900 6769