Căn cứ Điều 56 Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016; Căn cứ Thông tư 45/2017/TT-BTC ngày 12/05/2017 của Bộ Tài chính quy định khung thù lao dịch vụ bán đấu giá tài sản theo quy định của Luật Đấu giá tài sản; Căn cứ Thông tư 108/2020/TT-BTC ngày 21/12/2020 của Bộ Tài chính quy định sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 45/2017/TT-BTC ngày 12/05/2017; Căn cứ Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 của Bộ Tư pháp hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản; Công ty Điện lực Cao Bằng – Chi nhánh Tổng công ty Điện lực miền Bắc thông báo việc lựa chọn Tổ chức đấu giá như sau:

Có thể bạn quan tâm

Tổng đài 1900 6769