CÔNG KHAI KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ CÔNG ÍCH VÀ TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI NĂM 2022

  1. VỀ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022 (Biểu mẫu số 03)

Năm 2022, Công ty Điện lực Cao Bằng đã cơ bản hoàn thành tốt các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh so với kế hoạch được giao.

– Thuận lợi: Hệ thống nguồn điện, lưới điện ổn định đảm bảo cung cấp điện cho phát triển kinh tế – xã hội và nhu cầu sinh hoạt của nhân dân. Công tác đầu tư xây dựng mới, cải tạo, sửa chữa lưới điện tập trung, triển khai có hiệu quả trong việc đảm bảo cung cấp điện mới, cấp điện ổn định và nâng cao chất lượng điện. Đồng thời nhận được sự quan tâm chỉ đạo kịp thời của Tổng công ty Điện lực miền Bắc, của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh và sự giúp đỡ, tạo điều kiện của các cấp các ngành trên địa phương. Ban lãnh đạo Công ty Điện lực Cao Bằng luôn chủ động chỉ đạo sát sao kịp thời, kiên quyết toàn diện. Toàn thể CBCNV Công ty Điện lực Cao Bằng với phương châm hành động “Thích ứng an toàn, linh hoạt và hiệu quả”, cố gắng, nỗ lực vượt qua nhiều khó khăn thực tốt nhiệm vụ được giao.

– Khó khăn: Tình hình thế giới có nhiều biến động lớn, do còn chịu nhiều tác động tiêu cực của hậu đại dịch COVID-19 và xung đột giữa Nga-Ukraine làm gián đoạn nguồn cung gây tăng giá nhiên liệu đầu vào, đặc biệt giá nhiên liệu (than, dầu, khí) tăng cao dẫn đến chi phí sản xuất điện và mua điện tăng ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh.

Một số chỉ tiêu về hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp

TT Chỉ tiêu ĐVT Kế hoạch Giá trị thực hiện Ghi chú
1 Sản phẩm chủ yếu sản xuất        
Điện tự sản xuất Tr.kWh 4,27 4,55  
Điện Thương phẩm Tr.kWh 551 554,84  
2 Tổng doanh thu Tỷ đồng   1.026,15
3 Tỷ lệ TTĐN toàn Công ty % 3,44 2,79  
Tổn thất cao thế % 1,45 1,47  
Tổn thất trung thế % 3,05 2,97  
Tổn thất hạ thế % 3,89 3,79  
4 Giá bán điện bình quân đ/kWh 1851,5 1818,83  
5 Chỉ tiêu thu nộp tiền điện % 99,8        99,99  
6 Chỉ tiêu nợ khó đòi Tỷ đồng 0 0 Không phát sinh nợ khó đòi
7 Tỷ lệ cung cấp điện trực tuyến cấp độ 4 % 100 100  
8 Tỷ lệ cung cấp các dịch vụ điện theo phương thức điện tử % 100 100  
9 Tỷ lệ KH thanh toán không dùng tiền mặt % 69,69 71,05  
10 Tỷ lệ tiền điện thanh toán không dùng tiền mặt % 93,7 93,7  
11 Chỉ số tiếp cận điện năng Ngày làm việc <5 2,53  
12 Điện mua EVNNPC Tr.kWh 593,46 593,34  
Giờ bình thường % 55,67 56,98  
Giờ cao điểm % 24,5 22,07  
Giờ thấp điểm % 19,83 20,96  
13 Thuế và các khoản đã nộp Nhà nước Tỷ đồng 57,34
  1. VỀ TÌNH HÌNH KẾT QUẢ SẢN THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ CÔNG ÍCH VÀ TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI NĂM 2022 (Biểu mẫu 04)
  2. Một số chỉ tiêu về nhiệm vụ công ích
TT Chỉ tiêu Đơn vị tính Kế hoạch Thực hiện Tỷ lệ

thực hiện so với kế hoạch

(%)

1 Khối lượng, sản lượng sản phẩm dịch vụ công ích thực hiện trong năm        
1.1 Điện thương phẩm Tr. kWh   237,01  
2 Chi phí phát sinh liên quan đến các sản phẩm, dịch vụ công ích thực hiện trong năm Tỷ đồng   731,81  
3 Doanh thu thực hiện các sản phẩm, dịch vụ công ích trong năm Tỷ đồng   405,5  
  1. Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp

2.1. Trách nhiệm bảo vệ môi trường: Thực hiện nghiêm túc quy chế bảo vệ môi trường, quản lý chất thải nguy hại của EVN và Nghị định 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành luật Bảo vệ môi trường.

2.2. Trách nhiệm đóng góp cho cộng đồng xã hội: Đảm bảo cung cấp điện ổn định phục vụ phát triển kinh tế – xã hội và nhu cầu sinh hoạt của nhân dân, cung cấp điện đến 93,8% các hộ dân nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc khó khăn phục vụ công tác quốc phòng, an ninh.

Bên cạnh việc thực hiện tốt nhiệm vụ đảm bảo cung cấp điện, Công ty Điện lực Cao Bằng đã thực hiện nhiều hoạt động an sinh xã hội có ý nghĩa thiết thực. Trong năm 2022, Công ty Điện lực Cao Bằng đóng góp, hỗ trợ các công trình và các hoạt động an sinh xã hội tại địa phương với tổng giá trị hơn 93 triệu đồng.

2.3. Trách nhiệm với nhà cung cấp: Thanh toán đầy đủ, đúng hạn.

2.4. Trách nhiệm bảo đảm lợi ích và an toàn cho người tiêu dùng: Cung cấp điện ổn định, an toàn.

2.5. Trách nhiệm đảm bảo lợi ích cho cổ đông và người lao động trong doanh nghiệp: Đảm bảo tiền lương và giải quyết các chế độ quyền lợi của người lao động kịp thời theo đúng quy định.

Với các kết quả đạt được trong năm 2022, Công ty Điện lực Cao Bằng đã hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và thực hiện tốt các nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội. Đảm bảo nguồn điện cho phát triển kinh tế xã hội, góp phần phục vụ tốt hơn các nhiệm vụ chính trị của tỉnh Cao Bằng cũng như nâng cao đời sống nhân dân.

 

THÔNG TIN LIÊN HỆ
Công ty Điện lực Cao Bằng – Chi nhánh Tổng công ty Điện lực miền Bắc
Địa chỉ: Đường Pác Bó, phường Sông Bằng, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng
Email: pccaobang@gmail.com

Điện thoại:  02063 859.882 ; Fax : 02063. 853.158

Có thể bạn quan tâm

Tổng đài 1900 6769